Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

W Branżowej Szkole I Stopnia

O zawodzie

Cel kształcenia

Czy szukasz pracy, która łączy twoje pasje z praktycznymi umiejętnościami? Czy chcesz być częścią nowoczesnego przemysłu, który łączy tradycję z innowacjami? Jeśli tak, to zawód Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest idealnym wyborem dla Ciebie! W naszej szkole, oferujemy naukę w zawodzie Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ten zawód to szansa na zdobycie praktycznych umiejętności w obsłudze nowoczesnych maszyn i urządzeń, które są nieodzowne w produkcji tworzyw sztucznych

Zadania szkoły

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

Proces kształcenia

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych;
  2. wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
  3. nadzorowania i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;
  4. wykonywania przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych.
Skip to content