Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I USŁUGOWYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH ul. Chopina 11b, Łaziska Górne 43-170.
Macie Państwo prawo kontaktu z Naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem może odbywać się codziennie pod adresem email: w.kisielewicz@wp.pl, telefonicznie pod nr 792946552 oraz korespondencją tradycyjną na adres szkoły. Pobierane dane są w celu prowadzenie ewidencji uczniów na podstawie przepisy prawa:

  • Przepis prawa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
  • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650).

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy publiczne, jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach wypełnienia obowiązku ustawowego, jednakże nie będą przekazywane do krajów Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w szczegółowych przepisach prawach. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osbowych gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Podanie przez Państwa danych osobowych, jest obowiązkowe w celach edukacyjnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.

Skip to content